ახალგაზრდული ჟურნალი What i see ღიაა ნემისმიერ იმ პირთან თანამშრომლობისთვის, რომელსაც : სურს შეიძინოს ჟურნალისტის გამოცდილება;